Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΙΑΣ δέχεται πάσης φύσεως καταγγελία, διαμαρτυρία ή παράπονο εκ μέρους μελών του, καθώς και οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ή ενώσεων αυτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο συμβάσεων μονομερούς ή αμοιβαίας εκπροσώπησης που έχει συνάψει με τους τελευταίους, σχετικά με κάθε ζήτημα που άπτεται του σκοπού, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού μας, ιδίως δε για ζητήματα συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης δικαιωμάτων, λήξη αυτής, ανάκληση ή καταγγελία δικαιωμάτων, όρων εισδοχής μελών, εισπράξεων, κρατήσεων και διανομών δικαιωμάτων.

Αυτορρύθμιση της διαδικασίας επιστροφής εύλογης αμοιβής/δίκαιης αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 ν.2121/1993

A. To άρθρ. 18 παρ. 11 ν. 2121/1993, όπως τροποποιημένο, με το άρθρ. 37 παρ. 1 ν. 4540/2018, ισχύει, ορίζει ότι οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία επιστροφής σε επιχείρηση ή/και επαγγελματία της καταβληθείσας σε αυτούς εύλογης αμοιβής/δίκαιης αποζημίωσης για τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρ. 18 παρ. 3 του νόμουαυτού.